สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

18 ก.พ. 2555หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะ วิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรียน :   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

การอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะ               

              ด้วย  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  มีมติอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ดังนี้

                1.  วิทยฐานะชำนาญการ                                  มติอนุมัติ  21  ราย

                2.  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        มติอนุมัติ  29  ราย  

                3.  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        มติปรับปรุงผลงาน  44  ราย  

                4.  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  มติไม่อนุมัติ  5  ราย (จะแจ้งไปยังสถานศึกษาโดยตรง)

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

                ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ  21  ราย   และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  29 รายดังกล่าว  ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง   จำนวนอย่างละ  1  ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2555  ดังนี้

1)            สำเนา  ก.พ. 7                            

2)            สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

3)            สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด  (ระบุวิชาเอก)

4)            สำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อบรม 5 วัน)  (วิทยฐานะชำนาญการไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้)

5)            สำเนาหนังสือนำส่งผลงานทางวิชาการ (ด้านที่ 3)

6)            สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  (ถ้ามี)

 

                                                                                กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.8

                                                                                        17  กุมภาพันธ์  2555

กลุ่มงาน: ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4
เว็บไซต์ http://e-office.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ►
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).18-02-2012-1-05-162012021810502-27528.xls   [เปิดอ่าน]

อ่าน : 2427 ครั้ง


พัฒนาโดย : ประทีป จำปาศรี & กฤษฎา คำอาจ & เสรี โพธิ์นิล
http://e-office.sesao8.go.th