สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

20 ธ.ค. 2555หนังสือราชการ ด่วนที่สุด
เรื่อง :   ประกาศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เรียน :   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -

เนื้อหา

ประกาศ  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

.............................................................................

                                ด้วย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8      ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครู   ให้นักเรียน  จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว    ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศ   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทน         เดือนละ  9,140  บาท  และเงินค่าประกันสังคม 457 บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  ทั้งนี้  ไม่เกินปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

                         1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                         1.1  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

                         1.2  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

                         1.3  คุณสมบัติทั่วไป

                                (1)  มีสัญชาติไทย

                                (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

                                (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                (4)  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                                (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                        (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม   อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                           (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2. หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

2.1      รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

2.2      สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ามีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ จำนวน 1 ฉบับ

2.3      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.4      สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2.5      สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3.              เงื่อนไขการรับสมัคร

3.1      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ และจะเรียกผู้คัดเลือกได้ในลำดับถัดไปจ้างแทน

3.2      ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

4.               วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  13 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
< รายละเอียดตามไฟล์แนบ>

กลุ่มงาน: ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร. 032-327443, 032-321433-4
เว็บไซต์ http://e-office.sesao8.go.th


หนังสือนำส่ง  : ► 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่1).20-12-2012-11-28-5920121220112720-11169.doc   [เปิดอ่าน]
   
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ► ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 452 ครั้ง


พัฒนาโดย : ประทีป จำปาศรี & กฤษฎา คำอาจ & เสรี โพธิ์นิล
http://e-office.sesao8.go.th